Thursday, February 14, 2013

Happy Valentine's Day, President Obama

Thank you, Mr. President!